W naszym przedszkolu:

  • Każdemu dziecku zapewniamy szacunek dla jego godności
   i respektowanie jego tożsamości,
  • Dbamy o integralny rozwój dziecka w procesie wychowania i kształcenia w taki sposób, aby w przestrzeni prawdy, dobra i piękna, kształtowało się jego człowieczeństwo,
  • Podstawowym celem wychowania w Katolickim Przedszkolu jest osoba. Dobro dziecka jako osoby jest fundamentalnym celem zabiegów pedagogicznych. Staramy się z dziecięcej osobowości wydobyć całe piękno, uzdolnienia – to co w nim najbardziej wartościowe, aby w swoim życiu miało odwagę być sobą i realizowało własne zadania, do których powoła je Bóg,
  • Celem bezpośrednim w wychowaniu dzieci w naszym przedszkolu jest miłość Boga i bliźniego,
  • Wspieramy rodzinę, która jest pierwszym i niezastąpionym środowiskiem wychowawczym, pomagamy w wypełnianiu jej zadań.
Więcej o Nas

Nasza Mijsja i Nasz Hymn

 Nasza Misja Nasz Hymn


W trosce o Dziecko

Wspomagamy jego wszechstronny rozwój

Poprzez wspieranie dziecięcej aktywności twórczej z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji. Prowadzimy interesujące zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb i wieku dziecka korzystając z metod aktywizujących oraz zabawy jako podstawowej formy jego działalnoś

Stymulujemy rozwój językowy

Organizujemy sytuacje edukacyjne wspomagające rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka. Proponujemy ciągły kontakt z bajką i literaturą dziecięcą, naukę języka angielskiego.

Rozwijamy umiejętnoś>ci społeczne

Dbamy o zgodne funkcjonowanie dzieci w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Kształtujemy poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy przedszkolnej) oraz postawy patriotyczne.

Rozwijamy zdolności muzyczne, plastyczne i teatralne

Proponujemy szeroki wachlarz zajęć plastycznych rozwijających zdolności manualne, zajęcia umuzykalniające oraz rytmiczne. Rozwijamy wrażliwość na sztukę i predyspozycje teatralne poprzez stosowanie różnorodnych technik: pantomimy, dramy.

Dbamy o rozwój fizyczny

Troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych w przedszkolu i na terenie ogrodu przedszkolnego.  Prowadzimy gimnastykę korekcyjną.

Dbamy o rozwój duchowy

Troszczymy się o integralny rozwój dziecka poprzez przykład życia wartościami chrześcijańskimi. Staramy się wychowywać dzieci ku dobru, aby w przyszłości umiały kochać Boga i człowieka.

Kształtujemy umiejętności poznawcze

Stymulujemy dzieci do ciągłych poszukiwań. Budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.

Kształtujemy samodzielność

Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i znoszenia porażek.

Nasza Galeria