Nasza Misja

Każdemu dziecku przekraczającemu próg naszego przedszkola towarzyszymy z miłością, bawiącemu się stwarzamy warunki do aktywnej i twórczej zabawy, poznającemu świat – umożliwiamy przeżywanie, odkrywanie, doświadczanie

Dziecko jest darem Boga,poczęcie – wielką tajemnicą,a wychowanie – odpowiedzialnym zadaniem

Koncepcja pracy Katolickiego Przedszkola im. Św. Józefa oparta jest na celach i zadaniach wychowania przedszkolnego zawartych w ustawie o systemie oświaty, przyjętych do realizacji w programach dydaktyczno-wychowawczych zatwierdzanych przez MEN oraz programie „Ochraniać wychowując” – wspierającym realizację treści kształcenia i wychowania w duchu wartości chrześcijańskich w oparciu o koncepcję wychowawczą bł. Edmunda Bojanowskiego.

Główną ideą naszej działalności jest troska o integralny rozwój dziecka w procesie wychowania i kształcenia w taki sposób, aby w przestrzeni prawdy, dobra i piękna, kształtowało się jego „człowieczeństwo”. W organizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym, staramy się z dziecięcej osobowości wydobyć całe piękno, uzdolnienia, to co w nim najwartościowsze, aby w swoim życiu miało odwagę być sobą i realizowało własne zadania, do których powoła go Bóg. Uwzględniając możliwości i potrzeby psychofizyczne dziecka, poziom jego inteligencji, zainteresowania, uzdolnienia i charakter, pragniemy równocześnie zadbać o rozwój duchowy.

Cały proces wychowania to wyzwanie dla dorosłych – rodziców i nauczycieli, bowiem najskuteczniejsze jest nauczanie przez dobry przykład. Dziecko potrzebuje dorosłego, który będzie dla niego wzorem, oparciem, drogą.

Naszej pracy z dzieckiem, nieustannie towarzyszy refleksja oparta na myśli ks. Prof. Janusza Mastalskiego:

RODZICE I NAUCZYCIELE

mają do wypełnienia w stosunku do dziecka niezwykle ważną misję:
RZEŹBIĄ JEGO CZŁOWIECZEŃSTWO
poprzez prawdę, która – choć trudna – warta jest ofiary,
pokazywanie piękna, które nas otacza,
doświadczanie miłości i dążenie do prawdziwej wolności.

Przedszkole stara się wychowywać dzieci ku dobru, czyli tak, aby w przyszłości umiały kochać Boga i człowieka, szanować i powstrzymywać się od krzywdzenia tych, którzy znajdują się w ich otoczeniu.

Zadaniem naszego przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego, co dobre i co służy ich rozwojowi oraz rozwojowi tych, których spotykać będą na swej drodze. Aby nabyły umiejętności potrzebne w życiu społecznym w takim stopniu, w jakim potrafią.

BYĆ MISTRZEM DZIECIĘCEJ DUSZY – CZY JESTEŚMY GODNI, BY JĄ RZEŹBIĆ?
ks. prof. Janusz Mastalski

PRAGNIEMY:

– Przekazać dzieciom szacunek do prawa,

– Wykształcić kompetencje w tworzeniu siły i sprawczości aby:

Wierzyły w to, że poradzą sobie w coraz bardziej komplikującym się światem społecznym,

Aby czuły się wolne i swobodne,

Aby unikały szukania winnych,

Aby potrafiły wspólnie rozwiązywać konflikty